1. AMAÇ: Merkezimizdeki Kalite Yönetim Sistemi yapısal kurallarını belirlemektir.

 

2. KAPSAM: Kalite Yönetim Sistemi yapısal kurallarını kapsar.

 

3. KISALTMALAR:

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

SKS: Sağlık Kalite Standartları

 

4. TANIMLAR:

-

5. SORUMLULAR: Kalite Yönetim Sisteminin yapısal kurallarının belirlenmesinden Kalite Yönetim Direktörü sorumludur.

 

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Yapısı:

Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi Sağlık Kalite Standartları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

 

Kalite Yönetim Sistemi 5 boyut ve 22 bölümden oluşmaktadır.

 

Boyutlar:

Kurumsal Hizmetler Boyutu; Merkezimizde, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; Hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 

Sağlık Hizmetleri Boyutu; Merkezimizde verilen hizmet süreçlerinin SKS-Diyaliz hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 

Destek Hizmetleri Boyutu; Tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 

Gösterge Yönetimi Boyutu; Belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

 

Boyut ve Bölümler Tablosu:

KURUMSAL HİZMETLER

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

SAĞLIK HİZMETLERİ

DESTEK HİZMETLER

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Kurumsal Yapı

Hasta Deneyimi

Hasta Bakımı

Tesis Yönetimi

Göstergelerin İzlenmesi

Kalite Yönetimi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

İlaç Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Kalite Göstergeleri

Doküman Yönetimi

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 

Risk Yönetimi

 

Laboratuvar

Hizmetleri

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

 

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

 

 

Atık Yönetimi

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

 

Dış Kaynak Kullanımı

 

Eğitim Yönetimi

 

 

 

 

Sosyal Sorumluluk

 

 

 

 

6.2 Kalite Yönetim Birimi Görevleri:

  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
  • Öz değerlendirmeleri yönetir,
  • Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması,) yönetir.
  • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
  • KYB yukarıdaki uygulamaları değerlendirmek üzere her ay toplanır.

 

6.3 Kalite Yönetim Birimi Toplantıları:

Kalite yönetim birimi aşağıdaki konuları değerlendirmek üzere ayda bir toplantı yapar.

- Kurumsal amaç ve hedefler,

- Öz değerlendirme sonuçları,

- Hasta güvenliği kapsamında;

* Hastaların doğru kimliklendirilmesi,

* Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,

* İlaç güvenliğinin sağlanması,

* Radyasyon güvenliğinin sağlanması,

* Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,

* Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,

* Hasta mahremiyetinin sağlanması,

* Hastaların güvenli transferi,

* Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,

* Bilgi güvenliğinin sağlanması,

* Enfeksiyonların önlenmesi,

* Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması,

* Kalite göstergeleri.

Toplantı, İç İletişim Formu ile KYD tarafından katılımcılara en az bir hafta öncesinden duyurulur.

Duyuruda;

- Toplantı yöneticisi ve katılımcıları,

- Toplantı gündemi ve süresi,

- Toplantı yeri ve zamanı belirtilir.

Toplantı, Toplantı Tutanak Formu ile KYD tarafından kayıt altına alınır, form katılımcılara imzalatılır.

 

6.4 Personelin Kalite Çalışmaları ile ilgili Sorumluluk ve Yetkileri:

SKS Diyaliz seti çalışmaları kapsamında personelimizin yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a- Genel Müdür: Şirket yönetimi, İdari işler, personel yönetimi ve satın almalarla ilgili kuralların belirlenmesinden sorumludur. İdari işleyiş konusunda iyileştirme ile ilgili alınacak kararları belirler.

 

b- Mesul Müdür: Dokümantasyonun onaylanmasından sorumludur. Kalite toplantılarına katılarak başkanlık yapar. Sağlık hizmeti sunumu konusunda iyileştirme ile ilgili alınacak kararları belirler.

 

c- Sorumlu Uzman Hekim: Diyaliz hizmetlerinin işleyişi ile ilgili konulardaki kuralları belirler. Hizmetin sunumu konusunda iyileştirme ile ilgili alınacak kararlar için görüş belirtir.

 

d- Sorumlu Pratisyen Hekim: Diyaliz hizmetlerinin işleyişi ile ilgili konulardaki iyileştirmeler için görüş belirtir. Hastaların takibi ile ilgili konulardaki kuralları belirler, gerekli dokumanları oluşturur. Tabip dışı sağlık personelinin eğitimlerine destek verir.

 

e- Başhemşire: Tabip dışı sağlık personelinin çalışmalarını düzenler. Düzenlemelerle ilgili kuralları belirler, gerekli dokümanları oluşturur. Personelin eğitimlerine destek verir.

 

f- Tabip Dışı Sağlık Personeli: Diyaliz hizmetlerinin işleyişi ile ilgili konulardaki iyileştirmeler için görüş belirtir. SKS Diyaliz seti kapsamındaki tüm kayıtların eksiksiz doldurulmalarını sağlar. Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmelerini yaparak kayıt altına alır.

 

g- Yardımcı Personel: Diyaliz hizmetlerinin işleyişi ile ilgili kendilerine verilen görevleri yerine getirir, gerekli kayıtları doldurarak KYD'ne teslim eder.

h- Teknisyen: Diyaliz hizmetlerinin kesintisiz işleyişi için gerekli cihaz bakımlarını ve kalibrasyonlarını takip eder. Kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 

Tüm personel çalışma düzeni içerisinde;

- Uygunsuzluklarda DÖF başlatmak,

- İstenmeyen olayları bildirmek,

- İş güvenliği kapsamında ramak kala olayları bildirmek,

- Kırmızı kod kapsamındaki görevlerini bilmek ve uygulamak,

- Eğitimlere katılmak,

- Çalışma kurallarına uymaktan sorumludur.

 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

7.1 İletişim Formu

7.2 Toplantı tutanak Formu

Ara